ASCII码 ASCII码

CSS选择器种类

发布于:2022-07-07 14:13:54  栏目:技术文档

选择器种类

1 标签 选择器2 属性 选择器3 群组 选择器4 通配 选择器

上下文 选择器种类

 1. /* 1 子元素 : > */
 2. ul > li{
 3. }
 4. /* 2 后代元素 : 空格 */
 5. ul li{
 6. }
 7. /* 3 相令兄弟 : + */
 8. ul li+*{
 9. /* 这里的“*”表示通配符 */
 10. }
 11. /* 4 所有兄弟 : ~ */
 12. ul li~*{
 13. /* 这里的“*”表示通配符 */
 14. }

选择器提高权限

临时提高 h2 权限,使用!important

 1. h2{
 2. background-color: gray !important;
 3. /* !important 临时提权到最高权重 */
 4. }
 5. h2 span{
 6. background-color: gray !important;
 7. /* !important 临时提权到最高权重 */
 8. }
相关推荐
阅读 +