ASCII码 ASCII码

Js002-四种函数

发布于:2022-06-06 09:11:22  栏目:技术文档
 1. // !细说函数
 2. // !1.命名函数
 3. function getName(username){
 4. return 'Hello' + ' ' + username;
 5. }
 6. console.log(getName('teddy中国'));
 7. // !2匿名函数 没有名字的函数
 8. // function (username){
 9. // return 'Hello' + ' ' + username;
 10. // }
 11. // 执行方式1:立即执行函数(IIFE),声明和执行二合一,可以创建作用域,用完就毁了,不会造成风险
 12. (function (username){
 13. console.log('Hello' + ' ' + username);
 14. return 'Hello' + ' ' + username;
 15. })('中国111222');
 16. console.log(function (username){
 17. return 'Hello' + ' ' + username;
 18. }('中国')
 19. );
 20. // 不会给全局带来任何的污染,用来创建临时作用域
 21. // 执行方式2:保存到变量中
 22. const getName1 = function (username){
 23. return 'Hello' + ' ' + username;
 24. };
 25. console.log(getName1("广东"));
 26. // !3箭头函数
 27. // 匿名函数:函数表达式,将函数保存到变量中,以后通过变量来引用函数
 28. let f1 = function (a,b){
 29. return a + b;
 30. }
 31. console.log(f1(5,6));
 32. // 箭头函数:简化函数的申明
 33. f2 = (a,b) => a+b;
 34. console.log(f2(8,9));
 35. f3 = (a,b,c) => a*b*c;
 36. console.log(f3(3,5,6));
 37. // !函数的使用场景
 38. // 1.如果需要多次调用,用命名,函数表达式都可以
 39. // 2.如果代码要求:先申明,再调用,必须先用 函数表达式
 40. // 3. 如果只是特定的一次性的工作。不想留下痕迹,用IIFE,模块
 41. // 4. 如果调用函数需要一个函数充当参数,可以用匿名函数来简化。局限,this
相关推荐
阅读 +